Publicerad 2018-05-17
Råttor och möss är oönskade gäster i och omkring grisstallar av flera skäl, exempelvis kan de sprida smittor och gnaga sönder saker. För att få använda gift mot råttor och möss som ingår i behörighetsklass 1 So i djurstallar, krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket. Foto: Mostphotos

Lantbrukare kan få tillstånd att använda råttgift

Sedan reglerna kring bekämpning av råttor och möss skärpts, har branschen jobbat för att lantbrukare ska få använda råttgift för att skydda sina djur och stallar. Arbetet har gett resultat och nu öppnas möjligheten att söka tillstånd för att få använda råttgift.

Reglerna kring bekämpning av gnagare har skärpts från EU:s håll. Bidragande orsaker till de skärpta reglerna är att man hittat spår av bekämpningsmedel mot gnagare, rodenticider, i andra vilda djur och att gnagarnas resistens mot preparaten har ökat på senare tid.

En konsekvens av regelförändringen är att förekomst av skadedjur ska konstateras innan bekämpning sker. Efter bekämpning ska uppföljning och utvärdering av insatsen göras. En annan konsekvens är att rodenticider av klass 1L och 2L fasats ut. Befintliga preparat på marknaden är i dag i klass 1 So. För att få hantera dessa krävs en speciell utbildning och tillstånd.

 

Gunnar Johanssson, veterinärmedicinskt ansvarig på Gård & Djurhälsan. Foto: Emma Sonesson

Möjlighet för tillstånd

Hittills har byråkratin kring tillståndsförfarandet varit oklar, vilket gjort att lantbrukare varit hänvisade till att anlita professionella firmor för skadedjursbekämpning. Nu öppnas dock möjligheten för lantbrukare att söka tillstånd för att få hantera rodenticider i klass 1 So. En av dem som arbetat med frågan är veterinär Gunnar Johansson på Gård & Djurhälsan.

– Gård & Djurhälsan har tillsammans med LRF drivit frågan mycket hårt. Jag är verkligen glad för det goda samarbete vi har inom lantbruksnäringen. LRF har det senaste halvåret med sina kontakter och resurser gjort ett mycket bra jobb och drivit frågan politiskt, säger han.

Sök hos arbetsmiljöverket

Är det en bostad eller en lokal för allmänna ändamål som ska skyddas från skadedjur är det Folkhälsomyndigheten som utfärdar tillstånd. Om användningen av rodenticier gäller djurstallar eller byggnader där allmänheten inte vistas, är det istället Arbetsmiljöverket som utfärdar tillstånd.

Beroende på om du har behörighet för att använda växtskyddsmedel eller inte är det olika vägar som gäller för att få tillstånd att använda tillståndspliktiga preparat mot råttor och möss.

Ok för smittsäkra

I smittskyddsprogrammet Smittsäkrad Besättning Gris anges att ”regelbunden skade–djursbekämpning ska tillämpas genom att besättningen anlitar professionell skadedjursbekämpare”.

– Grisföretagare som fått tillstånd från Arbetsmiljöverket och bekämpar skadedjur i och omkring sin besättning på ett ändamålsenligt sätt, uppfyller kraven för skadedjursbekämpning inom smittskyddsprogrammet, bekräftar Gunnar.
Glöm inte att du också kan göra mycket för att skapa otrivsel för gnagarna råttorna utan bekämpningsmedel. Ett exempel är att hålla rent och snyggt i och omkring stallarna.

Användbara länkar

  • Mer om gnagare och skadedjurs­bekämpning i Grisföretagaren: https://goo.gl/63Lc4P
  • Mer om behörighets­utbildning för användande av växtskyddsmedel (Klass 1L): https://goo.gl/5aUMk3
  • Mer om användning av Klass 1 So-preparat och ansöknings­blankett för tillstånd att få använda sådana: https://goo.gl/q8kmgH

Emma Sonesson
Grisföretagaren