Publicerad 2018-05-15
Emelie Pettersson är veterinär och doktorand på SVA och SLU. Under de närmsta åren kommer hon att kartlägga förekomsten av parasiter samt eventuell resistens mot avmaskningsmedel i den svenska grispopulationen, för att utifrån det kunna formulera en uppdaterad rekommendation för avmaskning. Foto: SVA

Nytt parasitprojekt på gång

Hur mycket parasiter har de svenska grisarna och vad gör vi åt dem? Det är frågeställningen i ett nytt doktorandprojekt vid SVA. Du som grisföretagare kan bidra med värdefull information till projektet, vars mål är att få ny kunskap om parasitläget och skapa rekommendationer för parasitkontroll anpassade för dagens grisproduktion.

Parasitbördan och strategierna för att hålla parasiterna i schack har inte undersökts sedan 1980-talet och mycket har ändrats i grisproduktionen sedan dess. Vi vet alltså inte mycket om hur stor parasitbördan är i dag, när en stor del av produktionen ser annorlunda ut jämfört med för 30 år sedan.

Inälvsparasiter som till exempel spolmask, ger inte alltid tydliga symtom och vi ser ofta inte på grisen att den är infekterad eller sjuk. Däremot kan även subkliniska parasitära infektioner leda till nedsatt tillväxt, skador på inre organ som lever och lungor, och en försämrad välfärd. Detta i sig resulterar i minskad produktivitet. Kraftiga infektioner av vissa parasiter kan naturligtvis leda till diarréer, avmagring och i värsta fall döden.

Svara på enkät!

Som ett första steg i vårt parasitprojekt vill vi nu ta reda på hur det avmaskas ute i landet samt om och i så fall hur det kan kopplas till såväl besättningsstrukturer som produktivitet. Faktum är att vi i dag inte vet mycket alls om hur besättningar kontrollerar, förebygger eller behandlar parasiter.

Jag vill därför passa på att göra reklam för denna inledande undersökning om rutiner kring avmaskning relaterat till driftsform i en webbaserad enkät som ni antingen redan fått eller snart kommer att få utskickad till er. Ni kan också nå enkäten via länken i den blå rutan. Det är viktigt att så många som möjligt av landets grisproducenter svarar på enkäten så att vi kan få en tydlig bild av hur det verkligen fungerar ute i besättningarna. Det är ett utmärkt tillfälle att ganska enkelt få vara med att bidra till forskningen och till att öka kunskapen om svensk grisproduktion! Enkäten tar cirka 20 minuter att fylla i.

I ett andra steg kommer parasitbördan att dokumenteras i ett femtiotal besättningar. Om ni är intresserade av att delta i denna undersökning så anmäler ni detta när ni svarar på enkäten. Vi kommer att ta prover på upp till 50 djur i olika ålders–kategorier per besättning och dessa undersökningar är givetvis kostnadsfria.

Förekomst av resistens?

Hos flera andra djurslag så som nöt, får och häst, vet vi att parasiter utvecklat resistens mot avmaskningsmedel här i Sverige. Studier i andra länder har visat att resistens mot avmaskningsmedel finns även hos grisens parasiter. Då endast två godkända substanser finns tillgängliga för avmaskning av gris i Sverige är det oerhört viktigt att resistens mot dessa förhindras i så stor mån det går.

I ett tredje steg i projektet kommer därför effekten av de tillgängliga avmaskningsmedlen att undersökas. Även här kommer träckprover samlas in och analyseras både före och efter avmaskning för att kunna bedöma avmaskningens effekt. Om det finns tecken på att avmaskningsmedlen har nedsatt effekt kommer detta att undersökas vidare.

Ny avmaskningsstrategi?

Det finns indikationer från en äldre nordisk studie på att rutinmässig avmaskning skulle kunna bytas mot träckprovstagning och riktad avmaskning vis behov, i besättningar med lågt smittryck. Detta skulle inte bara kunna spara på onödiga avmaskningar utan även minska risken för resistensutveckling. I nuläget vet vi inte hur stort smittrycket är i de svenska besättningarna och om detta är ett alternativ här, men det kommer att undersökas i ett fjärde steg i avhandlingsarbetet.

Slutmålet med doktorandprojektet är att få ny kunskap om parasitläget i de svenska grisarna och skapa rekommendationer för parasitkontroll som passar dagens grisproduktion. Långsiktigt leder det till friska grisar och en minskad risk för resistensutveckling för de tillgängliga avmaskningsmedlen.

Vill du veta mer?
Kontakta Emelie Pettersson, Avdelningen för djurhälsa och antibiotikafrågor, SVA
Telefon: 018-67 46 04
E-post: emelie.pettersson@sva.se

Länk till enkät om rutiner kring parasitbekämpning
https://goo.gl/H62kw3

Emelie Pettersson
SVA och SLU