Publicerad 2018-04-05

Styrelsen informerar

 • RISE stod värd för ett möte där arbetsmiljön i hela lantbruket gicks igenom. Vilka möjligheter finns det för att minska olyckor och göra branschen attraktivare?
 • SGF var representerat på finalen i Framtidens stall, läs mer om dagen på sidan 24-25.
 • Inom Jordbruksverkets dialoggrupp för smittskydd har möte hållits, med smittskydd inom EU som huvudsaklig punkt på agendan.
 • Användning utav de gemensamma branschpengarna har diskuterats på branscshmöte.
 • SGF har deltagit på en marknadsdag, arrangerad av Jordbruksverket. Under dagen gavs en genomgång av trender och marknadsstatistik för respektive köttslag 2017.
 • Styrgruppsmöte och referensgruppsmöte inom Smittsäkrad Besättning rullar på.
 • Stiftelsen Lantbruksforsk-ning, SLF, har stått värd för möte där kommande forskningsprojekt diskuterats.
 • Inom Handlingsplan gris har SGF varit representerat på styrgruppsmöte.
 • Styrelsemöte inom Svenskt kött har ägt rum.
 • På styrelsemöte inom SGF var förberedelser inför stämman i fokus.
 • På möte i Svenska Djur-bönders Smittskydds­kontrolls (SDS) regi diskuterades aktuellt tryck på smittor via import utav djur och sperma.