Publicerad 2018-04-06

Det mesta är till det bättre

Det är mycket som händer i vår omvärld, inte minst alla handelsavtal och handelshinder som styr och kastar om livsmedelsströmmarna runt om i världen.

Samtidigt har vi i dag den afrikanska svinpesten (ASF) som inte vill ge med sig utan breder ut sig, framförallt i de baltiska länderna. Det som är positivt är att man börjar prata om ASF även utanför den egna näringen, då främst inom jägarkretsar. Jag hoppas på att detta bidrar till en ökad medvetenhet kring risken att föra in smittan till Sverige vid jaktresor.

Men vi skall inte glömma att ASF lika lätt kan komma hit via en salamikorv, köpt direkt eller importerad via någon kanal till Sverige. Smittan och sjukdomen i sig kan tyckas vara ett stort hot, men jag är rädd för att handelshindren och därmed prisfallet som kommer i virusets spår, är ett minst lika stort hot. Det är det vi minst behöver just nu.

Vi är nu inne i tiden för alla föreningars årsmöten, och då inte minst våra egna. Under de åren jag haft förtroendet att företräda näringen så har jag tidigare inte känt det inre lugn och den framåtanda som nu råder i grisnäringen. De stora byggstenarna som ligger till grund för detta är det stabila pris som varit under några år, samt den dialog vi i dag har med myndigheter, affärsföretag och branschföreningar som berör vår näring.

Vi vet att det alltid sker förändringar inom politik, lagstiftning med mera, och det kommer fortsätta att göra så framöver. Skillnaden nu och då är att vi i dag på ett mer aktivt och förtroendefullt sätt kan mötas för att nå gemensamma mål, utan att komma i konflikt med miljö och djurvälfärd. Inte minst kan vi i dag hitta lönsamma lösningar som driver näringen och Sverige framåt. Där vi inte når konsensus är med de djurrättsorganisationer som ibland fäktas från alla håll. Som jag tidigare sagt - jobbar de efter att skapa ännu bättre djurvälfärd så har vi en gemensam nämnare. Men är deras agenda enbart att det inte skall få finnas husdjur på vår planet - då har vi inget gemensamt att diskutera.

Under veckan har vi haft besök utav landsbyggdsminister Sven-Erik Bucht i vår kommun. Det var två huvudfrågor som kom fram. Det ena var livsmedel, livsmedelsförsörjning och livsmedelskvalitet, då inte minst antibiotikaanvändningen i världen. Det andra var vattendirektivet och dess följdpåverkan i våra företag. Det var minst sagt en väl påläst minister vi fick möta. Han var bland annat mycket tydlig med att det i dag går att handla svenskt även till det offentliga köket.

När ni läser denna ledare kan det upplevas som att jag hoppar från det ena till det andra ämnet, och det speglar också den vardag vi nu är inne i för Sveriges Grisföretagare. Det händer saker lite överallt just nu, och det mesta som händer runt oss måste jag säga är till det bättre.
 

Ingmar Olsson
Ordförande Sveriges Grisföretagare