Publicerad 2017-04-26

Avgiftssystem på slakteri ska granskas

Branschorganisationerna Svenska Köttföretagen, Svensk Fågel och LRF tog upp frågan om Livsmedelsverkets avgiftssystem för kontroller på slakteri på ett möte med landsbygdsministern i december. Det mynnade ut i en juridisk skrivelse till Sven- Erik Bucht i början av året och nu meddelar regeringen att avgiftssystemet ska ses över.

Frågan om avgiftssystem för kontrollverksamhet på slakteri och dess förenlighet med EU:s lagstiftning har tidigare varit på tapeten i Danmark, där de haft ett liknande avgiftssystem som i Sverige. De svenska branschorganisationerna bad därför den danska juristbyrån som skött det ärendet, att redogöra för EU-domstolens förhandsavgörande.

Förhandsavgörandet säger bland annat att Livsmedelverket endast får ta ut de avgifter som motsvarar kostnaderna för de personerna som utfört kontrollen rent praktiskt. Man får inte inkludera tillhörande avgifter som Livsmedelverket gör för tillfället.

Vidare strider Livsmedelsverkets grund för kontrollavgift mot likvärdighetsprincipen. I dag tillämpas nämligen en differentierad avgift beroende på om anläggningen producerar mer eller mindre än 1 000 ton. Det strider mot EU:s konkurrens- och statsstödsregler om förbud mot statsstöd som snedvrider konkurrensen.

Det är inte heller okej att Livsmedelsverket har en högre avgift för kontroll på större anläggningar för att täcka upp för en kontroll med sämre effektivitet på de mindre. Det finns alltså inte stöd för att höja timtaxan 2017 som Livsmedelsverket anfört, för att täcka ett strukturellt underskott hos myndigheten.

Analysen ledde till en skrivelse, som nu landsbygds­minister Sven-Erik Bucht agerat på. Regeringen har gett Livsmedels­verket uppdraget att se över avgiftssystemet för kontrollerna på slakterier och vilthanteringsanläggningar. De ska även förslå effektivise­ringar och modernisering av kon­trollerna.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 oktober 2017, med undantag för förslagen på möjliga effektiviseringsåtgärder som redovisas senast den 28 februari 2018.

 

Katarina Johnsson
Grisföretagaren