Publicerad 2017-04-23
Förslag på åtgärd Ta kontakt med veterinär och lägg upp en åtgärdsplan kring hur man kan minska förekomsten av lungsäcksinflammation. Genom att minska förekomsten med 50 procent skulle det innebära att Slaktgrisgården kan spara 79 280 kronor.

Öka lönsamheten i ditt  slaktgrisföretag

Genom produktionsuppföljning synliggörs styrkor och svagheter i din slaktgrisproduktion och du kan därmed sätta in rätt åtgärder för att öka lönsamheten.

I uppföljningsprogrammet WinPig hämtas slaktdata som du kompletterar med insatta grisar, foderåtgång och döda grisar per omgång. Därefter är det möjligt att göra flera besättningsanpassade analyser. Omgångsrapporten ger ditt företag viktiga nyckeltal som foderförbrukning per kilo tillväxt och daglig tillväxt i gram. Det finns också till exempel analyser som sammanställer kostnader för slaktanmärkningar.

I denna artikel kommer tre räkneexempel presenteras som visar på hur WinPig kan användas. I exemplen är inte alla kostnader med, exempelvis saknas kostnad för stalldagar under förlängd uppfödningstid. Det innebär att kostnaderna i räkne­exemplen är skattade i underkant.

Exempel på WinPig-analysen Slaktanmärkningar där man kan se anmärkningar per skick och omgång i stapeldiagram. Den gröna delen av staplarna är slaktanmärkningen 75/76 Lungsäcksinflammation.

Exempelbesättning Slaktgrisgården

Producerade slaktgrisar per år: 8 000 stycken

Foderförbrukning per kilo tillväxt: 29,2 MJ NE

Foderkostnad per MJ NE: 0,22 kronor

Insättningsvikt per slaktgris: 31 kilo

Total tillväxt per slaktgris: 92 kilo

Slaktanmärkningar: Problem med 75/76 Lungsäcksinflammation och 29/30 Bölder i slaktkropp

Exempel 1: Bölder i slaktkropp

Slaktgrisgården har även problem med svansbitning med bölder i slaktkroppen som följd. Tio procent av djuren är svansbitna och 90 procent av dem har utvecklat bölder i slaktkroppen, alltså 720 stycken. Varje anmärkning för bölder i slaktkropp kostar 125 kronor och kostar besättningen 90 000 kronor. En sjuk gris har sämre tillväxt och har därmed fem procent högre foderförbrukning på grund av en längre uppfödningsperiod, vilket innebär en ökad kostnad för foder på 21 275 kronor. Den totala kostnaden för svansbitning är 111 275 kronor. Utöver detta så tillkommer även medicinkostnader, som inte medtagits i detta räkne­exempel.

Kostnad för avdrag slaktanmärkningar:

8 000 x 10 procent x 90 procent = 720 grisar

720 grisar x 125 kronor = 90 000 kronor per år


Kostnad för ökad foderförbrukning:

29,2 MJ NE x 5 procent = 1,46 MJ NE

720 st x 1,46 MJ NE x 92 kilo tillväxt = 96 710 MJ NE

96 710 MJ NE x 0,22 kronor = 21 275 kronor


Total kostnad:

90 000 + 21 275 = 111 275 kronor per år

Förslag på åtgärd

Ta kontakt med veterinär eller rådgivare och begär en utredning och en plan för förebyggande arbete för att undvika svansbitningar. Med rätt åtgärder kan man minska svansbitna grisar till tre procent och Slaktgrisgården kan därmed spara 74 183 kronor.

Exempel 2: Hög foderförbrukning

Fodret är en stor kostnad i slaktgrisproduktionen och det är därför viktigt att ha koll på förbrukningen. Slaktgrisfoderförbrukningen i Sverige ligger i genomsnitt på 26,6 MJ NE per kilo tillväxt enligt medeltalen 2015.

Slaktgrisgården som producerar 8 000 grisar per år har en foderförbrukning på 29,2 MJ NE per kilo tillväxt, samma nivå som de 25 procent sämsta besättningarna enligt medeltalen 2015. Besättningen har ett foder som kostar 0,22 kronor per MJ NE och en total tillväxt på 92 kilo per slaktgris. Om Slaktgrisgården skulle minska sin foderförbrukning till genomsnittsförbrukningen i Sverige skulle de kunna spara      420 992 kronor.

Minskad foderförbrukning

29,2 - 26,6 = 2,6 MJ NE

8 000 grisar x 92 kilo = 736 000 kilo

736 000 kilo x 2,6 MJ NE = 1 913 600 MJ NE

1 913 600 MJ NE x 0,22 kronor = 420 992 kronor per år

Förslag på åtgärd

Ta kontakt med foderrådgivare eller veterinär och begär en utredning av den höga foderförbrukningen. Är det fel på fodret eller är det någon annan störning i besättningen utöver lungsäcksinflammationer och bölder i slaktkropp?

Exempel 3: Lungsäcksinflammation

Slaktgrisgården producerar 8 000 slaktgrisar per år och har det senaste året haft anmärkningar för lungsäcksinflammation vid slakt på 40 procent, det vill säga anmärkning på 3 200 djur. Varje lungsäcksanmärkning ger ett avdrag på 20 kronor och det innebär att det totala anmärkningsavdraget uppnår 64 000 kronor. En sjuk gris har sämre tillväxt och har därmed fem procent högre foderförbrukning på grund av en längre uppfödningsperiod. Med ett foderpris på 22 öre per MJ NE innebär det en ökad foderkostnad på 94 561 kronor. Den totala kostnaden för lungsäcksinflammationerna blir därmed 158 561 kronor.

Kostnad för avdrag slaktanmärkningar:

8 000 x 40 procent = 3 200 grisar

3 200 grisar x 20 kronor = 64 000 kronor per år

Kostnad för ökad foderförbrukning:

29,2 MJ NE x 5 procent = 1,46 MJ NE

3 200 grisar x 1,46 MJ NE x 92 kilo tillväxt = 429 824 MJ NE

429 824 MJ NE x 0,22 kronor = 94 561 kronor per år 


Total kostnad:

64 000 + 94 561 = 158 561 kronor per år

Förslag på åtgärd

Ta kontakt med veterinär och lägg upp en åtgärdsplan kring hur man kan minska förekomsten av lungsäcksinflammation. Genom att minska förekomsten med 50 procent skulle det innebära att Slaktgrisgården kan spara 79 280 kronor.