I England finns en avelsbesättning för Hampshire, Newbottle. Besättningen ägs av JSR Genetics. I april var personal från HKScan Agri över i England för att arbeta med sammankopplingen av avelsdatabaserna, samt för att besöka Newbottle. Hittills har 258 kullar fötts i besättningen.Foto: JSR Genetics

Hampshireaveln 2015 stadigt uppåt

Årsresultaten för 2015 är sammanställda och det går att konstatera att Hampshire blir en alltmer kostnadseffektiv faderras. På fyra år har aveln gett en förbättring på 22 kronor per slaktgris.

I början av förra året installerades tolv foderautomater på avelsbesättningarna i Sverige för att kunna registrera foderförbrukning. På prövningsstationen Månseryd, som stängdes ner sommaren 2014, testades endast galtarna med bäst avelsvärden, men numera testas även gyltor och djur med olika bra avelsvärden. Det ger en bredare bas i avelsvärderingen och ökar möjligheterna att välja ut rätt djur för vidare avel.

Händelserikt år

Snart efter att foderautomaterna hade installerats kom förmannen från avelsbesättningen med Hampshire i England hit. Genom att arbeta i våra avelsbesättningar några dagar fick han värdefull kunskap om hur man på bästa sätt arbetar med rasen.

 Exporten av galtar till England blev under 2015 172 galtar, en minskning jämfört med 2014. Det beror på att avelsbesättningen nu själv tar fram semin- och bruksgaltar för sin hemmamarknad. I september exporterades elva galtar till Bulgarien, en ny kontakt som vi fick via JSR Genetics.

Försäljningen av Hampshiresemin i Norge fortsätter att öka, plus 7,3 procent jämfört med 2014. Den stora efterfrågan har gjort att avelsbesättningen Bergan bestämde sig för att bygga ut för att kunna fördubbla antalet kullar per år. Efter sommaren började utbyggnaden och i slutet av januari var det invigning.

Även på hemmaplan ökar försäljningen av Hampshiresemin. I och med bildandet av Svenska Köttföretagen fick grisproducenterna ökad möjlighet att själva välja faderras och försäljningen av Hampshiresemin ökade med 6,7 procent jämfört med 2014.

Avelsframsteg

Hampshire fortsätter att bli en alltmer kostnadseffektiv faderras. Resultaten för 2015 visar att galtarna i medel haft en tillväxt på 735 gram per dag från födsel till 100 kilo. De når 100 kilo redan efter 134 dagar, vilket är tre dagar snabbare än förra året. Från födsel till 35 kilo har galtarna haft en tillväxt på 461 gram per dag. Det är en förbättring med nio gram per dag. Ryggspäcket har minskat med 0,1 millimeter och är nu 8,0 millimeter i medel. Köttprocenten ligger på 60,2 och det är en ökning med 0,8 enheter jämfört med 2014.

De genetiska trenderna som visar hur utvecklingen på populationsnivå har varit och vart den är på väg går åt önskvärt håll. Fortsatt finns det potential för tillväxten; 0,6 färre dagar till 35 kilo och 1,4 färre dagar till 100 kilo, per år. Tillsammans med tillväxten kan tilläggas att foderförbrukningen har minskat med 1,7 kilo per gris och år, mellan 35 och 100 kilo. Köttprocenten har sedan den lades in i avelsmålet ökat med 0,8 enheter per år.

Det totala handelsvärdet visar att vinsten de senaste fyra åren i genomsnitt är 22 kronor per slaktsvin och år. Hög tillväxt och låg foderförbrukning gör Hampshire till en mycket uppskattad faderras!

 

Monica Hansson
Nordic Genetics